မိႆဟာယ

>>>Download

ေတးရး - ဘရန္ဆုိင္း
ေတးဆုိ - SNO၊ ဇမ္ႏူး၊ ဂ်ဴးလီယက္ေမာင္

VERSE 1:
မိႆဟာယ မိႆဟာယ ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဘုရားနဲ႔ မိႆဟာယ
အျပစ္ေၾကာင့္ လူေတြ ဘုရားနဲ႔ေ၀း
ၿငိမ္းခ်မ္းျပန္လည္ သင့္ျမတ္ဖုိ႔ရန္
ထာ၀ရဘုရားသားေတာ္အား ေစလႊတ္ေလၿပီ

CHORUS:
(အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔အဖုိ႔ သူငယ္ေတာ္ကုိ ဖြားျမင္၏
အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔အား သားကုိ ေပးသနား၏)

VERSE 2:
လက္ခံပါ လက္ခံပါ သင့္ျမတ္ဘုရားနဲ႔ မိတ္ႆဟာယ
ထုိအရွင္ကုိ လက္ခံမွ ဒုိ႔ရဲ႕ဘ၀
ၿငိမ္းခ်မ္းျပန္လည္ သင့္ျမတ္လိမ့္မယ္
ထာ၀ရဘုရား သားေတာ္အား ယေန႔ လက္ခံပါ

ENDING
မိႆဟာယ မိႆဟာယ ပ်က္ခဲ့တဲ့ ဘုရားနဲ႔ မိႆဟာယ
လက္ခံပါ သားေတာ္အား
(ၿငိမ္းခ်မ္း ျပန္သင့္ျမတ္လိမ့္မည္)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.