အသက္လမ္း

>>>Download

ေတးရး - KNO + Soriel
ေတးဆုိ - KNO

VERSE 1
လူသား စိမ္းလန္းေနတဲ့ ျမက္ခင္းရဲ႕အလယ္က
ေ၀ဆာတဲ့ ပန္းလုိ အစဥ္သာ ပြင့္လန္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ စီးဆင္းေမတၱာသည္
စမ္းေရလုိပါပဲ ေအးခ်မ္းျခင္းျဖစ္သြား

VERSE 2
အားအင္ ဆံုး႐ႈံးေနခ်ိန္ ခံစားရ ဒဏ္ရာ
အုိလူသား လာပါ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ လမ္းခရီးျဖစ္ေပသည္
အသက္တာ ထာ၀ရ ေပးႏုိင္သူပါပဲ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ သားသမီးေတြပါ
ယံုၾကည္ျခင္းႀကီးမားကာ ဆုလဒ္မဂၤလာျခင္း
နာ နာက်င္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ထုိးႏွက္ခ်က္မ်ား
ခံႏုိင္ဖုိ႔ သခင္ဆုေတာင္းလ်က္ေန
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ သားသမီးေတြအတြက္
သာယာလွပခမ္းနား ႀကီးမားထယ္၀ါ
သရဖူမ်ားနဲ႔ ငါဆြတ္ခူး ကုိယ္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.