ေတာင္းေလွ်ာက္သံ

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1:
စိတ္လုိအင္ေတြနဲ႔ ကုိယ္ထင္ရာ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ
အားနည္းေမာပန္းကာရယ္ ေဖးမသူလုိေနရင္
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ေတာင္းေလွ်ာက္မူပါ
အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ ခင္မင္စြာ အေဖာ္ျပဳလာ
ေလာကရဲ႕အေမွာင္ေတြထဲ အလင္းတရားကုိေရွာင္ဖယ္ကာ
အျပစ္တရားရဲ႕ အျပစ္ေက်းကၽြန္ပဲ

CHORUS:
ေနာင္တတရားေတြနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေျခေတာ္ထဲ
မထုိက္သင့္မထုိက္တန္ ျပန္လာဖုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္သံ
အျပစ္သားေလး ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ခြင့္လႊတ္မူပါ

VERSE 2:
ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္မွာေလ ၀ိညာဥ္ေတာ္ပါရွိရန္
သခင္ဘုရားရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ ခ်ဥ္းကပ္ပါ အုိလူသား
အခ်ိန္နာရီရွိခုိက္မွာေလ
သခင့္အၾကင္နာႏွလံုးသား ျဖဴစင္ကာ သန္႔ရွင္းစြာ
ၾကည္လင္ေသာ အသက္စမ္းေရကုိ ေပးေနတာ ကုိယ္ေတာ္ပါ
လုိေနသမွ် ေတာင္းေလွ်ာက္မူပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.