အိမ္ျပန္ခ်ိန္

>>>Download

ေတးရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ခရစၥတုိဖာ

အုိအုိး အုိ အုိး သခင္အၿမဲတမ္း ေစာင့္ေနတယ္

VERSE 1
အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အမွားမ်ားစြာ
စိတ္အာ႐ံုမွာ ေျဖကာ ေမ့ဖုိ႔ခက္တယ္
အစဥ္ေျခာက္လွန္႔ ေန႔ရက္မ်ား

VERSE 2
အျပစ္ခ်ည္ေႏွာင္တဲ့ လမ္းမ်ားအေပၚ
အျပစ္မျမင္ႏုိင္သူ ကုိယ္ေတာ္အခ်စ္ရွိခဲ့ၿပီ
ဒီဘ၀အတြက္ လံုေလာက္မယ္ အၾကင္နာေပးထားလည္း

CHORUS
အိမ္ျပန္ေတြ ေနာက္က်ခဲ့ၿပီလား သခင့္ရင္ခြင္နဲ႔အေ၀းမွာ
ဘယ္အခ်ိန္ဆုိတာ မရွိတဲ့ သခင့္အခ်စ္မ်ား မင္းျပန္လာခဲ့ပါ
အုိ အုိး အုိ အုိး သခင္အၿမဲတမ္း ေစာင့္ေနတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.