ခ်စ္မယ့္သူ

>>>Download

ေတးရး - ၀ုိင္ယာ
ေတးဆုိ - Fanny

CHORUS:
ႀကီးျမတ္လြန္းေနသူ ေအးျမလြန္းတဲ့ သူ႕ရင္ခြင္ဟာ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိေပး အၾကင္နာေတြကုိေပးသူ
ဒုိ႔အတြက္အသက္ကုိ စေတး အျပစ္သားမ်ားကုိ ကယ္တင္ေလသူ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြေပး ကမၻာကုန္တုိင္ေအာင္ သူေလဆက္ခ်စ္မယ့္သူပါ

VERSE:
စံုလင္ေစၿပီ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြနဲ႔ အေတာင္ေတာ္ေအာက္
ေဘးမ်ားကင္စြာ ေႏြးေထြးမႈကုိ သူေပးေန
လံုၿခံဳစြာနဲ႔ ေဖးမမႈကုိေပး (အၿမဲတမ္းေပး)
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အစဥ္သာ ခ်ီးမြမ္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.