ကုိယ္ေတာ္အလုိေတာ္ရွိေသာစိတ္ထား

>>>Download

ေတးရး - စသာစိန္
ေတးဆုိ - စင္ဒီ + ႀကိဳးၾကာ

VERSE 1
တယူသန္စိတ္ထားမ်ား ထားတတ္ရင္
မာန္မာနေလးမ်ား ရွိခဲ့ရင္
အေစခံလမ္းမွာ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ရန္ ခလုတ္ကသင္း ျဖစ္ေနမယ္
သခင့္ရဲ႕အလုိနဲ႔ မကုိက္ေသးပါ

VERSE 2
အယူ၀ါဒေလးမ်ား ကြဲျပားရင္
ခံယူညႇိႏႈိင္းမႈ မရွိခဲ့ရင္
သာသနာခရီးမွာ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ရန္ တကြဲတျပားျဖစ္ေနမယ္
သခင့္ရဲ႕အလုိနဲ႔ မညီေသးပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္က သူ႕ေနာက္လုိက္မည့္သူမ်ား
ကုိယ့္ရဲ႕ကားတုိင္ကုိထမ္းကာ
ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ကုိလည္း ျငင္းပယ္ထားရမယ္
ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္လည္း
ေပးဆပ္လုိ႔ အသက္ရွင္သြားမယ္
ဒီလုိ စိတ္ထားမ်ဳိး ကုိယ္ေတာ္အလုိရွိတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.