ေန႔သစ္ခြန္အား

>>>Download

ေတးရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
အၿမဲတမ္းပဲ စိမ္းလန္းေနေစရန္
ေဟာင္းႏြမ္းေသာေန႔ရက္သေဘာေတြ ေျပာင္းလဲေန
ႀကံဳလာမယ္ ေန႔သစ္ညေန ဆီးလုိ႔ႀကိဳ
ယံုၾကည္ရင္း ေမွ်ာ္လင့္ဆဲပါ

VERSE 2
ဆုိးညစ္တဲ့အရိပ္မ်ား ကင္းေစၿပီး
လတ္ဆတ္တဲ့ေန႔ရက္သစ္ေတြ ဆီးလုိ႔ႀကိဳ
ဘယ္သူမဆုိ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိေပးလုိ႔ေန
ယူေဆာင္ပါ ေန႔သစ္ခြန္အား

CHORUS
ပင္ပန္းျခင္း ေမာပန္းျခင္းမ်ား ကင္းေ၀းရာ
လုိေန ခြန္အားမ်ား ျပည့္ေစမွာ
ခႏၶာကုိယ္အားနည္းစိတ္ေတြရဲရင့္ေစ
ကရာနီလမ္း အၿမဲတမ္းသက္ေသေပ

VERSE 3
အေတြးအားလံုး ေရွ႕ရပ္ဦးတည္ေန
အားနည္းျခင္း ဘ၀ေဟာင္းမ်ားစြာ ေက်ာခုိင္းလာ
ေန၀င္ရာအရပ္မွ ဘ၀ကုိ အစျပဳကာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ အစဥ္ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.