ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
နံနက္မ်ဳိးေစ့ႀကဲလ်က္ ေမတၱာမ်ဳိးေစ့ႀကဲေလ
မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ႀကဲလ်က္ ညအခ်ိန္တြင္ႀကဲေပ
အသီးမွည့္ခ်ိန္ေစာင့္စဥ္ ရိတ္ခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လ်က္ေန
ငါတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းစြာ ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ

CHORUS:
(ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ
 ငါတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းစြာ ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ)

VERSE 2:
ေနေရာင္ျခည္၌ႀကဲလ်က္ အရိပ္မ်ားတြင္ႀကဲေလ
မုိးတိမ္မ်ားမေၾကာက္ဘဲ ေဆာင္းတြင္းလည္းရဲေပ
မ်ားမၾကာမီရိတ္ခ်ိန္ မ်ဳိးေစ့ႀကဲျခင္းၿငိမ္းေလ
ငါတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းစြာ ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ

VERSE 3:
ခ်ဳိ႕ေသာေကာက္လႈိင္းက်လ်က္ ငါ့၀မ္းနည္းျခင္းျဖစ္ေလ
ေယ႐ႈရွင္ဖုိ႔ျဖစ္လ်က္ စဥ္မပ်က္ႀကဲေန
ငါတုိ႔ငုိျခင္းကင္းလ်က္ ကုိယ္ေတာ္သည္ေခၚမူေပ
ငါတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းစြာ ေကာက္လႈိင္းမ်ားေဆာင္ယူ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.