ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔

>>>Download

ေတးရး - ဆူးေလး
ေတးဆုိ - ထူးအယ္လင္း၊ မီးမီးခဲ

VERSE 1:
ကုိယ္ေတာ္သနားမူပါ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀မွာ
ကုိယ္ေတာ္သာ အလင္းရွင္ ကယ္တင္ေစာင္မလ်က္ရွိ
ေပက်ံတဲ့ အက်င့္တရား လူေတြအၿမဲယံုၾကည္
ဒီအျပစ္တရားေတြထဲ လူေတြေျပာင္းလဲ
အျပစ္ဆုိတာဟာ ပူေလာင္ျခင္း

CHORUS:
ကုိယ္ေတာ္လက္ေတာ္ကမ္းမူပါ
ေလာကီသားေတြအတြက္ လက္ေတာ္
အျပစ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားရင္းနဲ႔
အထံေတာ္ အၿမဲ နီးေစပါ
လွ်ဳိေျမာင္ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း
ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာကုိလမ္းျပေပးမူပါ
(ေျပာင္းလဲျခင္းေတြထဲ ကုိးစားေမွ်ာ္ေနဆဲ
ကၽြႏ္ုပ္အသက္ လမ္းျပမူပါ)

VERSE 2:
ကႏၱာဘ၀ပင္လယ္ ေလွငယ္ေလးလုိပဲ
လူေတြေမွ်ာ္လင့္တယ္ ဘ၀ပင္လယ္ၾကားထဲ
အႏၱရာယ္ဘ၀မုန္တုိင္း ေရွာင္ဖယ္ကာလြင့္ေမ်ာ
ဒီအျပစ္တရားေတြထဲ လူေတြေျပာင္းလဲ
အျပစ္ဆုိတာဟာ ပူေလာင္ျခင္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.