၀ိညာဥ္မီး

>>>Download

ေတးရး - စတုန္း
ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း + ဒါးလ္ပီး + ဇမ္ႏူး + ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း + YFG Choir

VERSE 1
ဤကမၻာေျမျပင္ကုိ ျပင္ဆင္ေပးမူပါ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ပါ အရာရာတုိင္း သန္႔ရွင္းမႈမ်ားျဖစ္ရန္
လြန္က်ဴးခဲ့ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ေတြ ေတာင္းပန္ကာ
ယခု ခြင့္လႊတ္ေပးမူပါ

VERSE 2
ယံုၾကည္သူ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ တစ္လံုးတစ္၀တည္း
စည္းလံုး၍ ညီညြတ္ျခင္း ေဖာ္ေဆာင္လုိ႔ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္စုိ႔ေလ
ကၽြႏ္ုပ္ ေလာဘအတၱစိတ္ေတြကုိ
ခ်ဳိးဖဲ့ မီး႐ႈိ႕ သန္႔ရွင္းေပးမူပါ

CHORUS
ႏုိးထျခင္း၀ိညာဥ္ ဤကမၻာထဲျပည့္ေစပါ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသက္တာ၌ အလင္းျဖစ္ေစဖုိ႔ရာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစပါ
သန္႔ရွင္း၀ိညာဥ္မီး လမ္းျပေပးမူပါ
အုိး ေျမ႐ုိင္းမ်ား ဒုစ႐ုိက္ျပည့္ေန ျပင္ဆင္ေပးလွည့္ပါ
သင့္အသက္တာမ်ားအတြက္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ
ေျပာင္းလဲေပးပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.