သာ၍နီးေစ

>>>Download >>>Download [Karen]

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ေခၚေတာ္မူသံကုိ ကၽြႏ္ုပ္ၾကားရၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ သိသည္
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ထံ ပ်ံတက္
ေျခေတာ္ရင္းမွာ ေနလုိသည္

CHORUS:
ကုိယ္ေတာ္အေသခံ ကားတုိင္ေတာ္နားသုိ႔
ကၽြႏု္ပ္ သာ၍ နီးေစပါ
သာ၍ နီးေစ နီးေစ နီးေစေတာ္မူလုိ
နီးေစပါ ကုိယ္ေတာ္အပါး

VERSE 2:
ကုိယ္ေတာ္မႈေဆာင္ရန္ ခြဲခန္႔မွတ္သားပါ
ထူးဆန္းေမတၱာ တန္ခုိးျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ၿမဲၿမံေစ
လုိရာ ကုိယ္ေတာ္၌ ရွာခ်င္

VERSE 3:
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေရွ႕တြင္ ဆုေတာင္းရျခင္းခြင့္
ပလႅင္ေတာ္နား ခ်ဥ္းကပ္ရာ
မိတ္ေဆြခ်င္းကဲ့သုိ႔ ေတာင္းပန္ေျပာဆုိျခင္း
ထူးလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္သက္လွ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.