လွည့္ၾကည့္ပါ

>>>Download

ေတးရး - ဘရန္ဆုိင္း
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE
အေဖ အေမဆုိတာမရွိ ခိုလႈံမရွိတဲ့ မိဘမဲ့ေတြ
အေဖာ္မြန္ဆုိတာမရွိ မွီတြယ္စရာမရွိတဲ့ မုဆုိးမေတြ
ဆာေလာင္ေနသူမ်ား ဆင္ယင္စရာ အ၀တ္မရွိတဲ့သူမ်ား
ေထာင္ထဲက အက်ဥ္းသား အနာေရာဂါစြဲကပ္ေနသူမ်ား

CHORUS
ငုိယုိသံေတြမ်ား ၿငီးတြားသံေတြလွည့္လုိ႔ ၾကည့္လုိက္ပါ
သခင္မိန္႔မွာထား ထုိသူေတြကုိ ျပဳစုျခင္းဟာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ျပဳစုေနသည္ပမာ
ၾကည့္႐ႈလုိက္ပါ ေပးမွ်ေမတၱာ
ေဖးမလုိက္ပါ ကူညီကမ္းလက္ ေခၚသံမ်ား
ထုိသူေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထား လွည့္ၾကည့္ပါလား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.