အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
သင္သည္ ဤေလာကဖိစီးမႈေၾကာင့္
ေၾကကြဲ စိတ္အားငယ္ ႐ုန္းကန္လ်က္ေနရစဥ္
အားကုိး ခုိလႈံရာ ကင္းမဲ့စဥ္ခါ
မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ သင္ရွာေဖြေနခဲ့သလား

CHORUS:
အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ ေယ႐ႈရွင္ျဖစ္သည္
လဲေနေသာအခါ သူသည္ ထူမလိမ့္မည္
ဒုကၡေရာက္စဥ္ ကယ္တင္ေစာင္မေနလိမ့္မည္
မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြျမတ္ ေယ႐ႈဘုရား
ႏြမ္းနယ္ပင္ပန္းသူမ်ား သူ႕ထံလာ
ျပည့္စံုေသာအသက္တာ ထာ၀ရအသက္ေပးမည္

VERSE 2:
သင္သည္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားစြာ
ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရ ႏြမ္းနယ္လ်က္ အလြန္ပင္ပန္း
ေသာကေတြေ၀ျဖာ ၀မ္းနည္းစဥ္ခါ
မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ သင္ရွာေဖြေနခဲ့သလား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.