အသက္ေပးခ်စ္သူ

>>>Download

ေတးရး - ၀ုိင္ယာ
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
႐ႈပ္ေထြးကာေနတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ လူေတြမ်ားစြာ
ဘ၀ရြက္လြင့္ေနဆဲ နာက်င္စရာေတြ ျပည့္လွ်ံခဲ့ၿပီ
လူ႕ဘ၀ဟာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ

CHORUS 1
ခြန္အားေပးကူမယ့္သူ ဟုိအေ၀း
ဒဏ္ရာေတြသာ ျပည့္လွ်ံခဲ့
ပူပင္စရာမ်ား အုိ ေထြးပုိက္ရင္း
အလင္းေပးမယ့္သူေမွ်ာ္လင့္ရင္း လမ္းဆံုး

VERSE 2
ဘုန္းစည္းစိမ္ကုိ သူစြန္႔ၿပီးဆင္းလာေနစရာမရွိပါ
အုိ ႏြားစားခြက္ငယ္ထဲ သိမ္ငယ္စြာပင္ ေမြးရွာခဲ့ၿပီ
ေလာကကုိ ကယ္တင္ရန္အတြက္

CHORUS
ခြန္အားေပးကူခဲ့သူ ဟုိးအေ၀း
ကရာနီေတာင္ေပၚမွာ အသက္စြန္႔ခဲ့ၿပီ
ကမၻာလူေတြအတြက္ သူအေသြးသြန္းခဲ့
စြန္႔လႊတ္အခ်စ္နဲ႔/အဆံုးမဲ့အခ်စ္နဲ႔ သူဟာ ဒုိ႔အတြက္ စေတး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.