စည္းစိမ္၌အသက္မတည္

>>>Download

ေတးရး - စသာစိန္
ေတးဆုိ - ဘရိတ္ကီ

VERSE 1
ရွာေဖြထားရမယ့္ ေလာကရဲ႕ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား
သုိေလွာင္ထားရမယ့္ ကုိယ့္ဘ၀မွာ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္ဖုိ႔
ငါ့၀ိညာဥ္ ႏွစ္ရွည္မ်ားစြာ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း စားေသာက္ျခင္းအမႈကုိျပဳေလာ့
မပူပင္ရေအာင္ ႀကံစည္ထားတယ္

VERSE 2
ဒီအခ်ိန္ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေဟာေျပာကာ မိန္႔မွာခဲ့တဲ့စကား
ဒီကေန႔ညမွာ သင့္၀ိညာဥ္ ငါ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရင္
ကုိယ့္ဘ႑ာစည္းစိမ္ဥစၥာ အဘယ္သူက ပုိင္ဆုိင္ျခင္းအမႈကုိျပဳမလဲ
ေသခ်ာစဥ္းစားပါ ေတြးၾကည့္စမ္းပါ

CHORUS
ေလာကရဲ႕ ေလာကရဲ႕စည္းစိမ္ေတြထဲ
ဒုိ႔အသက္ ဒုိ႔ဘ၀ တည္မေနႏုိင္ဘူး
တည္ၿမဲျခင္း ခုိင္ၿမဲျခင္းအရာေတြကုိလည္း
ပုိင္ဆုိင္ကာ ရယူထားႏုိင္ၿပီလား
မတည္ၿမဲျခင္းအရာ ေလာကရဲ႕တပ္မက္ျခင္းေတြလား
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား၌သာ ဒုိ႔အသက္တာ ျပည့္စံုျပည့္စံုမယ္
စြဲၿမဲစြာလက္ခံထားရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း ေရာင့္ရဲျခင္းေတြ
အမွန္တကယ္ရမယ္ (ရရွိလိမ့္မယ္)


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.