ႏွလံုးသားအသစ္ကုိပူေဇာ္ပါ

>>>Download

ေတးရး - ေဒးဗစ္လ်ံ
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE:
မပီျပင္၀ုိးတ၀ါး အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြ စံုစမ္းျခင္းမ်ားအခုေလ
လာမယ့္အေရးအတြက္ ထားခဲ့ေတာ့ကြယ္ ၀န္ခံကာ ေရွ႕ဆက္ပါ
မျမင္ႏုိင္ေသာလမ္းမ်ား အခုေတြ႕ခဲ့ၿပီ အနာဂတ္ရဲ႕ သက္စမ္းေရ
လမ္းေပ်ာက္ေသာသူမ်ားက သမၼာတရားက ပုိ႔ေဆာင္သြားမွာ

PRE-CHO:
မေကာင္းသတင္းနဲ႔ အတိတ္ေဟာင္းမ်ား ေမ့ပစ္ဖုိ႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ
အားနည္းေသာ ေျခလက္တုိ႔ ခြန္အားနဲ႔ျပည့္ေစဖုိ႔
ဘုရားျမတ္ရဲ႕အလုိအတုိင္းသာ ေရွ႕ဆက္မယ့္ဘ၀ခရီးမွာ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ပူေဇာ္ပါ

CHORUS:
ႏွလံုးသားအသစ္ကုိ ပူေဇာ္ပါ အေတြးသစ္မ်ား ရွင္သန္ေစပါ
ဘ၀အသစ္မ်ားအတြက္ ပံုအပ္ထား ဘုရားျမတ္အမႈအသစ္ ျပင္ဆင္ၿပီ
ဆက္ကပ္ျခင္း ပူေဇာ္သကၠာ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ခႏၶာအား
၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ အေစခံကာ ခ်ီးမြမ္းယဇ္ပူေဇာ္ပါ ဒုိ႔အသက္တာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.