ေယ႐ႈရွင္အၿမဲရွိတယ္

>>>Download

VERSE 1
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာ ခံစားရတဲ့အခုိက္မွာ
ေက်းဇူးေတာ္တန္ဖုိးကုိ လံုး၀ နားမလည္
ဒုကၡဆင္းရဲေတြ ေရာက္ေတာ့မွေလ
ဘုရားကုိ တမ္းတတယ္

VERSE 2
ဒုကၡေတြေရာက္ေတာ့ သင့္ရဲ႕အေပါင္းအေဖာ္
သင့္ရဲ႕နံေဘးက စြန္႔ထြက္သြားလည္း
 စိတ္မပ်က္နဲ႔မိတ္ေဆြ သင့္ရဲဲ႕အနားမွာ
ေယ႐ႈရွင္အၿမဲရွိတယ္

CHORUS
ဘယ္လုိျပႆနာ ဘယ္အရာမ်ဳိးမဆုိ သူေလ ၿငိမ္းေအးေစခဲ့တယ္
သူ႕ကုိ ကုိးစား ယံုၾကည္သူအေပါင္း
ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းလိမ့္မယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.