အလုိေတာ္ရဲ႕လမ္း

>>>Download

ေတးရး - ညီညီသြင္
ေတးဆုိ - အထမ္း(မ္)၊ ေမရီဆုိင္းရမ္

VERSE
မွန္ရာကုိေတြးၿပီး လုပ္ရဲရမွာပဲ
မမွားသင့္တာကုိ ရေအာင္ထိန္းႏုိင္ရမယ္
အေရာင္ေတြစြန္းထင္း မညစ္ပတ္ေစနဲ႔
ဂ႐ုစုိက္သန္႔ရွင္း စာတန္ျမဴစြယ္ရင္လည္း
(တုိး၀င္ခဲ့ဖုိ႔ ခြင့္မေပးဘူး
လံုၿခံဳေနေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားမယ္
သစၥာရွိတဲ့ ငယ္သားေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔သာ ေရြးခ်ယ္မယ္)

CHORUS
သခင္ဘုရားအမႈေတာ္ကုိထမ္းဖုိ႔
အလုိေတာ္ရွိေသာလမ္းေပၚမွာ အသက္ရွင္ၿပီး
မယိမ္းယုိင္ေစနဲ႔ ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားလည္း
ေန႔တုိင္း ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ ေရတြက္ခဲ့
ေျမေပၚမွာ ႏွိမ့္ခ်လုိ႔ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ဦးညြတ္မယ္
ဂ႐ုဏာရွင္ရဲ႕ေမတၱာကုိ က်ဳိးႏြံမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.