အျပစ္

>>>Download

ေတးရး - ခရစၥတုိဖာ
ေတးဆုိ - ခရစၥတုိဖာ

VERSE 1
လုိအပ္ခ်က္ မျဖည့္ဆည္းေတာ့
စိတ္ထဲက ေမးမိတယ္
ကၽြန္ေတာ့္အား ဘာေၾကာင့္မ်ား မေပးရသလဲ

VERSE 2
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္စီးေတာ့
စိတ္ထဲက ေျပာမိတယ္
ကၽြန္ေတာ့္အား ကုိယ္ေတာ္က ေမ့လုိက္ၿပီ

PRE-CHO
နာက်င္တဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အျပစ္ေျပာမိတယ္
ေနာင္တမ်ား ကၽြန္ေတာ္ခံစားမိတဲ့အခ်ိန္

CHORUS
(ကုိယ္ေတာ္ ကုိယ္ေတာ္ကယ္ပါ
အမွန္တကယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာင္တရခဲ့ၿပီ
ကၽြန္ေတာ့္အား သခင္ဘုရား ခြင့္လႊတ္ပါ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.