သိထားတယ္

>>>Download

VERSE 1
ဘုရားရွင္ပုိ႔ေဆာင္လုိ႔ ယေန႔ထိတုိင္
ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာလည္း ခံစားမိတယ္
(အုိ ဒုကၡေတြ႕ေနလည္း ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာနဲ႔
အေျဖရွာရင္းပဲ ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့)

VERSE 2
ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ယေန႔ထိတုိင္
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပုိၿမဲ သိကၽြမ္းနားလည္
(အုိ စိတ္ဆုိးလည္း ခဏပါပဲ သခင္ဘုရားေရွ႕ေမွာက္မွာပဲ
အေျဖရွာရင္းနဲ႔ ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့)

CHORUS
(-- သိထားတယ္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕
ေစာင့္ထိန္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္အသက္ရွင္ခဲ့
ယံုထားတယ္ အနာဂတ္အတြက္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရွင္ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္မယ္ --)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.