အိမ္ျပန္ခ်ိန္

>>>Download

ေတးရး - ေစာဘလု
ေတးဆုိ - ၀ုိင္ယာ

VERSE 1:
ခက္ေသာ ဘ၀မုန္တုိင္းမ်ားက ျပင္းထန္
၀မ္းနည္းအားငယ္ ၾကင္သူေဖာ္ကြာေ၀းခဲ့
ျမင္သမွ် ေလာကအလွတရားက ေျပာင္းျပန္
ရင္ကုိပူေလာင္ၿပီး အားလံုးေနာင္က်ဥ္ႏြမ္းလ်ေနၿပီ
စီးဆင္းမ်က္ရည္ေတြ ဘယ္သူျမင္ဦးမလဲ
အဖရဲ႕အိမ္ေတာ္ ေ၀းေန

CHORUS:
လံုၿခံဳေသာေမတၱာ စြန္႔ခြာလုိ႔ ေက်ာခုိင္းလာ
အျပန္လမ္းမသိတဲ့ သားလူမုိက္
ၾကာၾကာ၀ါးခါးလာ သိခ်ိန္မွာ ၀မ္းနည္းစြာ
ရင္မွာ ေနာင္တနဲ႔ ျပန္ခဲ့

VERSE 2:
ဖိစီးႏွိပ္စက္ အိပ္မက္ဆုိးက လြတ္ခ်င္ၿပီ
ေႏွာင္းခဲ့အသိေတြ ခုိ၀င္ကာ ေနာင္တေတြ
အတိတ္ေဟာင္းေန႔တုိ႔ နာက်ဥ္းေမ့ပစ္လုိက္မယ္
အိမ္ျပန္ခ်ိန္စိတ္ေစာ ဘ၀သစ္တစ္ခုအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္
ကမ္းလက္ေတြရယ္ ရင္မွာေမွ်ာ္လင့္လုိ႔
သားမုိက္ကုိ ႀကိဳလွည့္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.