ျမတ္နာမခ်ဳိသာလွ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ေယ႐ႈျမတ္နာမေတာ္ယူပါ
စိတ္ပင္ပန္း ၀န္ေလးေသာသူ
ႏွစ္သိမ့္ ၀မ္းသာျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ရာ
သြားေလရာရာပါေဆာင္ယူ

CHORUS:
ျမတ္နာမ ခ်ဳိသာလွ
ေျမႏွင့္ေကာင္းကင္ ရႊင္ျမဴးရာ
ျမတ္နာမ ခ်ဳိသာလွ
ေျမႏွင့္ေကာင္းကင္ ရႊင္ျမဴးရာ

VERSE 2:
ေယ႐ႈနာမ ၿမဲစြဲယူပ
ေဘးရန္မ်ဳိး အကြယ္အကာ
ေသြးေဆာင္ျခင္းမႈ ေႏွာင့္ယွက္လာခါ
နာမေတာ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းပါ

VERSE 3:
အုိျမတ္လွ ရွင္ေယ႐ႈနာမ
ဘယ္မွ် စိိတ္ရႊင္လန္းေစသည္
ေမတၱာလက္ေတာ္ႏွင့္ သိမ္းမူကာ
ေထာမနာ သီခ်င္းဆုိမည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.