ေရြးႏႈတ္သူ

>>>Download

ေတးရး - ကာလက္
ေတးဆုိ - ကာလက္

VERSE 1
အျပစ္မ်ားနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းတဲ့ အေမွာင္ေလာကကုိ
ေယ႐ႈသခင္ၾကြဆင္းၿပီး ဟုိတစ္ခ်ိန္က
ေလာကီမ်ားအတြက္ ကားတုိင္မွာ
သူေလ အသက္စေတးခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ သားသမီးေတြ
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ ရရွိၿပီ အခုခ်ိန္မွာ
စာတန္လက္မွ အေသြးနဲ႔ ေဖးမကာ ကယ္တင္ေရြးႏႈတ္ကာ
လူသားအတြက္ ကရာနီမွာ

CHORUS
ဘုန္းတန္ခုိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကုိယ္ေတာ္သခင္ ေသျခင္းကုိ
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသက္တာကုိ
ထာ၀ရဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ရင္း ေနာင္တအသိေတြနဲ႔
တဖန္လွမ္းခဲ့ၾကပါစုိ႔ အမွားအျပစ္မ်ားကုိ ၀န္ခ်ရင္းနဲ႔ အထံေတာ္ပါးသုိ႔
အစဥ္ခုိနားဖုိ႔ရာ တုိး၀င္ၾကမယ္/စုိ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.