ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္ဆက္ကပ္ပါ၏

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ဆက္ကပ္ပါ၏
အုပ္စုိးကိန္း၀ပ္မူပါအရွင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔စိတ္ကုိ
အလုိအတုိင္း အသံုးျပဳမူပါ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ခုိလႈံပါ၏
၀န္းရံေစာင့္ေရွာက္မူပါအရွင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ၏
ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးေတာ္မူပါ

CHORUS
သက္တာလမ္းတြင္ ကုိယ္ေတာ္မရွိ
ေမွာင္မုိက္ျခင္းနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းမည္ပင္
ခက္ခဲလွေသာ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္
ပုိ႔ေဆာင္မူပါ ေယ႐ႈသခင္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.