အသင္းေတာ္

>>>Download

CHORUS
အသင္းေတာ္ႀကီး ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးခဲ့ၿပီ
ဘုရားထံပါး ၀ိညာဥ္ခြန္အား ေတာင္းယူ
ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ (ခ်စ္ျခင္းမ်ားနဲ႔) ေရွ႕ဆက္လွမ္းၾကမယ္
ညီညြတ္တဲ့အသင္းေတာ္ျဖစ္ေအာင္
ဆုေတာင္းျခင္းေလးနဲ႔ ခြန္အားယူ

VERSE 1
ဘာေတြညာေတြျဖစ္လည္း စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔
ေမတၱာတရားနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ကာ လွမ္းပါ
အၾကင္နာအခ်စ္တရားမ်ား အစဥ္သာထား
ဘုရားအတြက္သာ အမႈေတာ္ထမ္းပါ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားအတြက္ အၿမဲတမ္း အသက္ရွင္ပါ
ႀကံဳေတြ႕ရ အသက္တာခရီးမွာ
မာန္မာနတရားမ်ား ဖယ္ကာထား
သက္ဆံုးထိတုိင္ ဘုရားကိုခ်စ္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.