ေန႔သစ္

>>>Download

VERSE 1
သီဆုိခ်ီးမြမ္း ဒီေန႔သစ္ထဲမွာေလ
ၿငိမ္သက္ျခင္းနဲ႔ ရႊင္လန္းျခင္း လူတုိင္းျပည့္ေစ
ေတာင္းဆုျပဳရင္း ဒုိ႔တေတြ ရင္မွာ ၀မ္းေျမာက္လုိ႔ေနရင္း

VERSE 2
ယံုၾကည္ျခင္းအၿမဲ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္ေစဘဲ
ခုိင္မာစြဲၿမဲ ထာ၀ရအၿမဲ တည္တံ့လုိ႔သာ
ေက်းဇူးေတာ္ေန႔မ်ားကုိ ျပန္လည္တမ္းတ ေရတြက္ရင္းေလ

CHORUS
ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ျမတ္
ဘုန္းႀကီးေစေသာ္ ခ်ီးမြမ္း
အသင္းေတာ္၏ အုတ္ျမစ္သည္ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း

VERSE 3
ရွိသည့္အတုိင္း ဒုိ႔အားလံုး ဆက္ကပ္မယ္ေလ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ မွန္ေသာအသက္တာခရီးလမ္းကုိ
လုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ဖုိ႔ ေန႔စဥ္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားထံ ေတာင္းေလွ်ာက္မယ္ေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.