ဟတ္ပီးဘတ္ေဒး

>>>Download

ေတးရး - ဘရန္ေအာင္
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

Happy Birthday to you, Happy Birthday
မဂၤလာေန႔ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါေစ

VERSE 1:
ေမြးေန႔အခ်ိန္အခါ ေရာက္ရွိလုိ႔လာ ဒီလုိအခ်ိန္အခါမွာ
အေပါင္းအေဖာ္မ်ားနဲ႔ ျမဴးေပ်ာ္ၾကည္ႏူးစြာ
ေန႔ျမတ္ေလးကုိ ဂုဏ္ျပဳလုိ႔ရယ္ သီဆုိေနပါမယ္
Happy Birthday to you

VERSE 2:
ေရာက္ရွိလာမယ့္ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံပါး
ဆက္ကပ္လုိ႔ရယ္ ဘ၀ကုိ ဆက္လွမ္းမယ္
ေမြးေန႔မဂၤလာေကာင္းႀကီးမ်ားကုိ ထာ၀စဥ္ ေရတြက္ရင္း
Happy Long-life to you

CHORUS:
Happy Birthday to you, Happy Birthday
ေပ်ာ္ရႊင္စရာေန႔ေလး ျဖစ္ပါေစ
Happy Birthday to you, Happy Birthday
မဂၤလာေန႔ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါေစ

VERSE 3:
ဆုျမတ္မဂၤလာေကာင္းႀကီးမ်ားကုိ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံမွာ
ေပါင္းစည္းလုိ႔ရယ္ ေတာင္းခံပါစုိ႔ေလ
ေမြးေန႔ရွင္အတြက္ ေကာင္းႀကီးမ်ားကုိ ထာ၀စဥ္ေရတြက္ရင္း
Happy Birthday to you


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.