ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလင္း

>>>Download

ေတးရး - ကာလက္
ေတးဆုိ - ဆုမြန္

VERSE 1
ဒီမနက္ခင္းေလး ေရာင္နီထြန္းေတာက္
ေတးငွက္မ်ားရဲ႕ တီးတုိးသံ သာယာေန
သူဖန္ဆင္းထား ေလညႇင္းေလးမ်ားအၾကား
ဒုိ႔လူသားေတြအားလံုး အသက္ရွင္ခြင့္ရေန

VERSE 2
အိပ္စက္ျခင္းထဲ ျပန္လည္ႏုိးထ
ေႏြးေထြးစြာ အိပ္ခြင့္ သူေလအၿမဲေပးတယ္
ေန႔စဥ္ရက္တုိင္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္
ေကာင္းႀကီးျပည့္လွ်ံ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အသက္တာမွာ

CHORUS
ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မယ့္ ဆူးခင္းလမ္းေတြမ်ားၾကား
အသက္ရွင္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သာ
အကၽြႏ္ုပ္၏ ေျခရင္းေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍
ေမွာင္မုိက္လႊမ္းမုိးေသာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အသက္တာလမ္းေတြထဲ
မရွိလုိ႔မျဖစ္ေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္
ကုိယ္ေတာ္ေပးထားတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အလင္းျဖစ္သည္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.