သုိးနဲ႔ဆိတ္

>>>Download

ေတးရး - L. Baum Zung
ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1:
ဆံုး႐ႈံးျခင္းေတြ ရင္ဆုိင္ရင္း အျပစ္ႏြံမွာ သင့္ဘ၀ ေရစုန္ေမ်ာေနလား
မ်ားလြန္းတဲ့အျပစ္ေတြအတြက္ ကားတုိင္မွာ အေသခံၿပီး ေရြးႏႈတ္ၿပီ
ေခၚသံၾကားေန သခင့္ရဲ႕စကားကုိ
နားရွိလ်က္နဲ႔ မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနဆဲလား
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ဟာ နီးေစၿပီ

VERSE 2:
ဆံုး႐ႈံးျခင္းေတြ ဘယ္လုိပဲ မ်ားေနပါေစ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က ပစ္မထားဘူး
အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ေမတၱာကုိ ဆင္ျခင္ကာ ေပးဆပ္ပါ
ျပင္ဆင္ရမယ္ ဒုိ႔ရဲ႕အသက္တာ
မထင္မွတ္တဲ့ေန႔အတြက္ သင့္ရဲ႕အသက္တာ ေသခ်ာဆန္းစစ္ပါ
သခင္ျပန္ရင္ ခက္မယ္ေနာ္

CHORUS:
သုိးနဲ႔ဆိတ္ ခြဲျခားမယ့္ေန႔ ေရာက္လာမယ္
ကြဲကြဲျပားျပားရွိၿပီလား
သင္သုိးလား သင္ဆိတ္လား စိတ္ခ်ျခင္းေကာရွိၿပီလား
စိတ္ႏွလံုးတံခါးကုိ ဖြင့္၍
အသင့္ျပင္ထားပါ သခင္ျပန္လာခ်ိန္နီးေနၿပီ ေနာ္
အသင့္ျပင္ထားပါ စီရင္ခ်ိန္ဟာ နီးေစၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.