ေကာင္းႀကီးေရတြက္

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ေျမႀကီးေပၚမွာ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေသာခါ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္း စိတ္ပ်က္ျခင္းကုိ ခံရလွ်င္
ခံစားရ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေရတြက္ပါ
ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အံ့ၾသလိမ့္မည္

CHORUS:
ေကာင္းႀကီးတစ္ခုေနာက္တစ္ခုေရတြက္
ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ေရတြက္
ေကာင္းႀကီးေရတြက္ တစ္ခုေနာက္တစ္ခု
ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အံ့ၾသလိမ့္မည္

VERSE 2:
ေၾကာင့္ၾက၀န္ထုပ္ကုိ သင္သည္ ထမ္းရသလား
သင္ထမ္းရေသာ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေလးသလား
ခံစားရ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေရတြက္ပါ
ယံုမွားျခင္းကင္း သီခ်င္းကုိ သင္ဆုိႏုိင္မည္

VERSE 3:
ေကာင္းစားေသာသူမ်ားကုိ သင္သည္ ျမင္ေသာခါ
ကုိယ္ေတာ္ထားေသာ ဂတိေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့ပါ
ခံစားရ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေရတြက္ပါ
စည္းစိမ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာ မ၀ယ္ႏုိင္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.