အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ

>>>Download >>>Download [Karen]

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1:
ပတ္၀န္းက်င္တင့္တယ္ေစရာ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ
ခ်ဳိသာ၀မ္းေျမာက္သံၾကားရ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ
ခ်မ္းသာၿငိမ္သက္ျခင္းျပည့္၀ ၿပံဳးရႊင္မ်က္ႏွာစဥ္ေတြ႕ရ
ခ်ဳိသာစြာ ေရြ႕သြားခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ

CHORUS:
အိမ္ေထာင္မွာ ခ်စ္ေမတၱာ
ခ်ဳိသာစြာ ေရြ႕သြားခ်ိန္မွာ
အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ

VERSE 2:
တဲအိမ္၌ပင္ ရႊင္ေပ်ာ္ရာ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ
၀န္တုိမုန္းတီးျခင္းနဲ႔ကင္း အိမ္ေထာင္တြင္ခ်စ္ျခင္း
ေျခေအာက္တြင္ခင္းႏွင္းဆီပင္ ေျမျပင္လံုးစင္း လွဥယ်ာဥ္
သက္တာစံုစြာ စံစားရာ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ

VERSE 3:
ထက္ေကာင္းကင္တြင္ ၿပံဳးရႊင္ကာ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ
ေျမေအာက္တြင္ေမတၱာလႊမ္းရွာ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ
ေရစီးေၾကာင္းမ်ား သီဆုိၾက မုိဃ္းေပၚေရာင္၀ါထြန္းေတာက္ပ
ထက္ရပ္မွ ရႊင္ၿပံဳးမူခါ အိမ္ေထာင္မွာေမတၱာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.