ခရစ္ေတာ္အတြက္ (Judson)

>>>Download

ေတးရး - အာေနာ
ေတးဆုိ - ရိန္မုိး၊ ညီထူး၊ ၀ုိင္ယာ

VERSE 1:
ရင္မွာအၿပံဳးမ်က္ႏွာနဲ႔ တစ္ေျမဆီျခားနားေသာ္လည္း
အုိ ရြက္လြင့္လုိ႔သာ ခရီးႏွင္လာခဲ့ၿပီ
၀ိညာဥ္အလင္းေနေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္
အရာရာစြန္႔လႊတ္ရင္းနဲ႔ သူေပးဆပ္လာခဲ့ၿပီ

VERSE 2:
ႀကိဳတင္မမွန္းဆႏုိင္ေသာ ရင္မွာ ခါးသီးမႈေတြအား
ႀကိတ္မွိတ္ရင္းနဲ႔ ဆုပန္ေျခြခဲ့တယ္
ရင္မွာ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသတင္း
စုေ၀းထားရာ ေရႊျမန္မာျပည္သစ္

CHORUS:
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးေစၿပီ ၀ိညာဥ္အသီးမ်ား
ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေလ
၀မ္းေျမာက္လုိ႔ မဆံုးႏုိင္ၿပီ ၀ိညာဥ္အသီးမ်ား
ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္ေလ

TALK:
ဆရာယုဒႆာန္ဟာ ဘုရားရွင္႐ူပါ႐ံုထားရာ
ဒီျမန္မာျပည္အတြက္ ၀ိညာဥ္မ်ဳိးေစ့ေတြကုိ ႀကဲသြားခဲ့ပါတယ္
သူ႕ရဲ႕ရင္ကုိ ၾကည္ႏူးေစခဲ့သလုိ ဘုရားရွင္ရဲ႕ရင္ခြင္ေတာ္
ဘုရားရွင္ရဲ႕အေတာင္ေတာ္အရိပ္ေအာက္မွာ
ၿပံဳးရႊင္ၾကည္ႏူးေနမွာ ဧကန္အမွန္ပါပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.