အေသြးေတာ္ရဲ႕တန္ခုိးေတးေရး-ထန္ေသာင္

VERSE
အေသြးေတာ္ရဲ႕တန္ခိုး ကၽြႏု္ပ္ကိုလြတ္ေျမာက္ေစ
အေသြးေတာ္ရဲ႕တန္ခိုး ကၽြႏု္ပ္ကို၀မ္းေျမာက္ေစ
အေသြးေတာ္ရဲ႕တန္ခိုး ကၽြႏု္ပ္ကိုေျဖာင့္မတ္ေစ
အေသြးေတာ္ရဲ႕တန္ခိုး မိုးပြင့္လိုျဖဴစင္ေစၿပီ

CHORUS
ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးျဖင့္ က်န္းမာၿပီ
ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးျဖင့္ ခ်မ္းသာၿပီ
ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးေတာ္
ေယ႐ႈရဲ႕တန္ခိုးေတာ္
ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးျဖင့္ က်န္းမာၿပီ
ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးျဖင့္ ခ်မ္းသာၿပီ
ေယ႐ႈရဲ႕အေသြးေတာ္
ေယ႐ႈရဲ႕တန္ခိုးေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.