ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေရွ႕ေဆာင္ႀကီးက်ဴးေတးဆုိ  - တြယ္ကယ္လ္

VERSE 1
သားေတာ္ဘုရား ၾကင္နာစြမ္းႀကီး လမ္းျပရွင္
တမန္ေတာ္မ်ား ရဲဝံ့စြန္႔စားခဲ့ၿပီ
ဝမ္းနည္းဝမ္းေျမာက္ ၾကင္နာသေဘာရွိရွင္အား
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လည္း ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပါမည္

VERSE 2
တာဝန္ထမ္းရန္ ခြန္အားရွိေျခကုိ ေပးမူပါ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာရန္ သန္႔ရွင္းေစပါ
ႏွင္းပန္းတုိ႔၏ တင့္တယ္ျခင္းကုိ ခ်ီးျမႇင့္အရွင္
ထက္သန္စိတ္ႏွင့္ သက္ပ်ဳိသူတုိ႔ကုိ ညႇိထြန္းၿပီ

VERSE 3
သက္ငယ္သူတုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာရွင္
လူေပါင္းတုိ႔၏ ႏွိမ့္ခ်ဘုရင္ ျဖစ္သည္
ေမွ်ာ္လင့္ႏွစ္သိမ့္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေပးေသာရွင္အား
ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား ထံေတာ္ရင္းေဆာင္ယူလာ

VERSE 4
သားေတာ္ဘုရား ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ လမ္းျပရွင္တည္း
တမန္ေတာ္မ်ား ရဲဝံ့စြန္႔စားခဲ့ၿပီ
အသက္ရွင္ရာ ပူေဇာ္သကၠာ ေဆာင္ယူလာၾက
ဝမ္းနည္းဝမ္းေျမာက္ ၾကင္နာေတာ္မူေသာရွင္ဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.