သန္႔ရွင္းေမတၱာေတးေရး-ေစာခူဆဲ
ေတးဆုိ-ေစာခူဆဲ

VERSE 1
အေ၀းဆံုးမွာ ေ၀းခဲ့တဲ့သူပါ အနားတုိးဖုိ႔ မ၀ံ့ႏုိင္ပါ/မ၀ံ့ႏိုင္ေသးပါ
အမွားဆံုးမွာ မွားကာေနခဲ့သမွ် ကုိယ္ေတာ္ခြင့္လႊတ္သနားပါ့မလား
မုိက္မဲေသာ အျပစ္ေတြအား

VERSE 2
ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔သူ႕စကား ဒူးေထာက္ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ
ဘ၀တစ္ခုမွ အၿမဲနာက်င္ခဲ့သမွ် ရင္မွာစုိးမိ ေနာက္က်မလား
ကုိယ္ေတာ္ခြင့္လႊတ္လက္ခံပါ

CHORUS
ပူေလာင္စြာ က်ခဲ့မ်က္ရည္ ကုိယ္ေတာ္ျမင္ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ
အုိ ေျပပါေစ ေနာင္တမ်ား
ၾကင္နာသန္႔ရွင္းေသာေမတၱာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ပဲ ေပးႏုိင္တာ
ျမင္လာတဲ့ခါ ၿငိမ္သက္ ၀မ္းေျမာက္အသက္တာမွာ

BRIDGE
၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူမ်ား ငါ့ထံသုိ႔ လာၾကေလာ့
ကုိယ္ေတာ္စကား ဂတိသံမ်ား ယံုၾကည္ေသာ သားသမီးေတြ ေမ့ႏုိင္မလား
အသက္ေတာ္စြန္႔လုိ႔ ခ်စ္ခဲ့ ေမတၱာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.