ခ်ီးမြမ္းရာေန႕သံစဥ္၊ စာသား- ဆရာရဲေက်ာ္သူ (SOH)

VERSE 1
ဤေန႔ရက္သည္ ခ်ီးမြမ္းရာ ေယ႐ႈအသင္းေတာ္ ႏိုးထလာ
သန္႕ရွင္းေသာေတာင္ေပၚ ညီညာစြာ စုစည္းကာ (ေရး.. ေရး.. အို..အို)

VERSE 2
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ၿပီ က်ိန္ျခင္းအလံုးစံု ေပ်ာက္လြင့္ၿပီ
နတ္ဆိုးတန္ခိုးေတြကို တိုင္ေတာ္မွာ ႐ိုက္ခ်ိဴးၿပီး (႐ိုက္ခ်ိဴးခဲ့ေလၿပီ)

PRE CHORUS
ပလႅင္ေပၚမွာ ဘုန္းႀကီးေသာ တို႔ရဲ႕သခင္ /အရွင္ေယ႐ႈ၊
ထာ၀ရမဆံုးတမ္း အုပ္စိုးမယ့္ သခင္/ အရွင္ေယ႐ႈ

CHORUS
ဟစ္ေၾကြး ခ်ီးမြမ္းၾက ဘုန္းႀကီး အရွင္ကို အသက္ရွိသမွ်တို႕ ခ်ီးမြမ္းသီဆို၊
အစြမ္းရွိသမွ်နဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကို အစဥ္ ျမြက္ဆို /ခ်ီးမြမ္း

(ေယ႐ႈဘုရားရွင္ကို .. ေန႕ရက္မွာ .. ေယ႐ႈဘုရားရွင္အား)
(ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ထေျမာက္ၿပီ) (ေယ႐ႈဘုရားရွင္ကို.. ေယ႐ႈဘုရားရွင္အား)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.