႐ိုး႐ိုးေလးယံုၾကည္ပါေတးေရး-ေစာဂ်ဳိးဂ်ိဳ
ေတးဆို- ဦးညႊန္႔လွ

VERSE
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သင့္ကိုခ်စ္တယ္
ထုိ႔အတူပဲ ကၽြႏု္ပ္ကိုလည္း ခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔ ထာ၀ရအသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမး္ၾကည့္ပါလား

CHORUS
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ သင့္အတြက္ အေသခံ
အျပစ္အားလံုးယူေဆာင္လို႔ရယ္
ေသျခင္းမွထေျမာက္လု႔ိ ရွင္ျပန္ခဲ့တာ
႐ိုး႐ိုးေလးယံုၾကည္ပါ ထူးျခားမႈေတြ႕လာမယ္
အဲဒါ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပါ

VERSE
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ကိုခ်စ္တယ္
ထို႔အတူပဲ သင့္ကိုခ်စ္ပါတယ္
ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးနဲ႔ ထာ၀ရအသက္ကိုေပးတယ္
မိတ္ေဆြ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.