မ်က္ေမွာက္ေတာ္တန္ခိုး

ေတးေရး- ထန္ေသာင္

VERSE 1
အျဖစ္ကိုအျဖစ္အတိုင္း အရွိကိုအရွိအတိုင္း
သခင္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ တိုးဝင္ခ်ိန္တိုင္း
ကၽြႏ္ုပ္ကြယ္ေပ်ာက္ကာ သခင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာ
ထြန္းလင္းေတာက္ပလွပေနတာ

VERSE 2
သခင္ရဲ႕ေမတၱာ ပ်ားရည္ခ်ိဳလို
ေက်းဇူးေတာ္ ကရုဏာေန႔ရက္စဥ္တိုင္း
အစဥ္အျမဲ အသစ္ျဖစ္ကာ ဝမ္းေျမာက္လို႔လာ
ရွင္သန္ျခင္းတိုင္းမွာ အဓိပၸါယ္ရွိလာ

CHORUS
ထင္ရွားေသာ သခင့္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ
မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ လံုးဝမရွိပါ
ကုိယ္ေတာ္ တို႔ထိမူပါ စကားေျပာမူပါ ကၽြႏ္ုပ္အား
အနက္ရႈိင္းဆံုးေသာ သခင့္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ
အႏႈတ္လကၡဏာေတြ လံုးဝမရွိပါ
သဘာဝထက္လြန္ေသာ အ့ံဖြယ္အရာမ်ား
တန္ခိုးႏွင့္ ျဖစ္တည္ေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.