လွ်ံထြက္
ေတးေရး- ထန္ေသာင္

VERSE
ဘဝမွာသခင့္ရဲ႕ ေမတၱာကရုဏာ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္းမွာ
လံုေလာက္ရံုမကပါ ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား
ျပည့္လွ်ံေနျမဲပါ ကြက္တိမဟုတ္ပါ အျမဲတမ္း
ျပည့္လွ်ံလို႔ေနတာ

PRE CHORUS
ဘယ္လိုအခက္အခဲရွိပါေစ ဒုတၡေတြ႕ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္နဲ႔အတူ ျဖတ္ေက်ာ္မယ္
ဘယ္လိုအရႈပ္အေထြးရွိပါေစ ခ်ီးမြမ္းအုန္းမယ္
ထာဝရကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္မယ္ . . ေဟ့

CHORUS
လွ်ံထြက္ လွ်ံထြက္ လွ်ံလ်က္ရွိခြက္ဖလားအတြက္
ေအာ္ဟစ္ကာ ေၾကြးေၾကာ္ခ်ီးမြမ္းေယရႈအား
လက္ခုပ္တီးရင္းနဲ႔ ကခုန္ ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႕
ကိုယ္ေတာ့္အေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္မယ္ . . ေဟ့
ထာဝရတိုင္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.