ေျမႀကီးျပင္၏ တင့္တယ္ျခင္းေတးဆုိ  - မုိင္သင္းသင္းစုိး

VERSE 1
ေျမႀကီးျပင္၏ တင့္တယ္ျခင္း မုိးေကာင္းကင္၏ လွပျခင္း
ေမြးဖြားေန႔မွ ခုတုိင္ေအာင္ လႊမ္းမုိးထားေသာ ေမတၱာတြက္
ကုိယ္ေတာ္အား ဤသီခ်င္းျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္သံမ်ား လႊင့္ဆုိၿပီ

VERSE 2
တင့္တယ္စြာေသာ ခ်ိန္ခါႏွင့္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ ေန႔ႏွင့္ည
ေတာင္ကုန္း သစ္ပင္ ပန္းမန္ ေန လ ၾကယ္ မ်ားတုိ႔အတြက္
ကုိယ္ေတာ္အား ဤသီခ်င္းျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္သံမ်ား လႊင့္ဆုိၿပီ

VERSE 3
ျမင္ရန္မ်က္စိ ၾကားရန္နား စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ဥာဏ္စြမ္းအား
အာ႐ံုငါးပါး ဆက္သြယ္ထား ထူးျမတ္ ဆုေက်းဇူးမ်ားတြက္
ကုိယ္ေတာ္အား ဤသီခ်င္းျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္သံမ်ား လႊင့္ဆုိၿပီ

VERSE 4
လူတုိ႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေမာင္ ႏွမ အစ္ကုိ မိဘ
ေအာက္ရပ္မိတ္ေဆြ ထက္မိတ္ေဆြ ၾကင္နာ သိမ္ေမြ႕စိတ္ထားတြက္
ကုိယ္ေတာ္အား ဤသီခ်င္းျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္သံမ်ား လႊင့္ဆုိၿပီ

VERSE 5
စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးသနား
ေလာကႏွင့္ေလာကုတၱရာ ဆုမ်ဳိးမ်ဳိးခံစားျခင္းတြက္
ကုိယ္ေတာ္အား ဤသီခ်င္းျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္သံမ်ား လႊင့္ဆုိၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.