၀ိညာဥ္ေတာ္ေတးေရး- အငယ္ေလး

VERSE
၀ိညာဥ္ေတာ္ ေန႕ရက္စဥ္တိုင္းမွာ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသား အသစ္လို ပံုသြင္းကာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ပါ

PRE-CHO
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ႏွစ္သက္ေသာ ယဇ္လို အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႕
၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား မစမူပါ

CHORUS
၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ မစျခင္း အစဥ္သာ အလိုအပ္ဆံုး
၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ တို႕ထိျခင္း အစဥ္သာ အလိုအပ္ဆံုး
အၿမဲေတာင့္တေနတာ
၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ စကားေျပာျခင္း အစဥ္သာ အလိုအပ္ဆံုး
၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲက ဘိသက္ျခင္း အစဥ္သာ အလိုအပ္ဆံုး
အၿမဲေတာင့္တေနတာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.