ခရစ္ေတာ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းက်ဴး

 [Fanny]
 [L. လြန္းဝါ]

ေတးဆုိ  - Fanny
ေတးဆုိ  - L. လြန္းဝါ

VERSE 1
ရွိသည္အတုိင္း ကုသုိလ္မရွိ ျပစ္မွားသူတုိ႔ ေသြးေတာ္သြန္းၿပီ
ကၽြန္ုပ္ကုိလည္း ေခၚေတာ္မူ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္ သုိးငယ္ ဘုရား

VERSE 2
ရွိပါသည္အတုိင္း မေႏွးမဆုိင္း ကုိယ္ျပစ္စြန္းကြက္ မေဆးေၾကာႏုိင္
အေသြးေတာ္သာ တတ္စြမ္းစပ္ဆုိင္ ခ်ဥ္းကပ္သည္ သုိးငယ္ ဘုရား

VERSE 3
ရွိသည္အတုိင္း ရန္သူဝုိင္းလ်က္ အတြင္းေၾကာက္ရြံ႕ အျပင္ေႏွာင့္ယွက္
ဆုိင္ၿပိဳင္အားႀကီး မတုိးမတက္ ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္ သုိးငယ္ ဘုရား

VERSE 4
ရွိသည္အတုိင္း မုိက္မဲ ႏြမ္းပါး ၿမဲစိတ္ခ်မ္းသာ အလင္းပညာ
လုိေလသမွ် ရအံ့ေသာငွာ ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္ သုိးငယ္ ဘုရား

VERSE 5
ရွိသည္အတုိင္း ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လက္ခံျပစ္လႊတ္ ေဆးေၾကာမူမည္
ကတိေတာ္ယံု ေသာေၾကာင့္ေပတည္း ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္ သုိးငယ္ ဘုရား

VERSE 6
ရွိသည္အတုိင္း ေမတၱာေတာ္ပင္ ဆီးတားသမွ် ပယ္ရွင္းၿပီးလွ်င္
ကုိယ္ေတာ္ဖုိ႔သာ ျဖစ္မည္အစဥ္ ခ်ဥ္းကပ္ပါသည္ သုိးငယ္ ဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.