ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္သာေတးေရး-ဆရာဂ်က္ဖရီ
ေတးဆုိ-ေကဂ်ာႏူး

VERSE 1
ခ်စ္ေမတၱာသည္ စိတ္ႏွလံုးထဲ ရွိပါေစ
ခ်စ္ေမတၱာသည္ အိမ္ေပၚ၌ျပည့္၀ေစ
ခ်စ္ေမတၱာသည္ အသင္းေတာ္ေပၚတည္ေစ
ခ်စ္ေမတၱာသည္ ကမၻာႀကီးဖံုးလႊမ္းပါေစ

CHORUS
ေမတၱာဟူသည္ကား မာနကင္းလ်က္ပါ
ဂုဏ္ၿပိဳင္ဝါၾကြားျခင္း မရွိေပရာ
ဤကမၻာေျမေပၚမွာ အလုိဆံုးေသာအရာ
ေယ႐ႈရွင္ျမတ္ေပးတဲ့ ေမတၱာပါ

VERSE 2
ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ လူသားအက်ဳိးျပဳပါေစ
ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းအလင္းျဖစ္ေစ
ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေစ
ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.