အရွင္ဘုရားကုိယ္ေတာ္အပါးေတးဆုိ  - သဲသဲလူ၊ ႏွင္းပန္းပြင့္

VERSE 1
အရွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္အပါး သြားလာလုပ္ေဆာင္ အခြင့္ေပးပါ
နက္နဲရာျပ ပင္ပန္းေသာက ခံႏုိင္ျခင္းငွါ ခြန္အားေပးပါ

VERSE 2
စိတ္ခုိင္မာသူကုိ ႏႈိးျခင္းငွါ ေမတၱာစကား ေျပာေစမူပါ
လမ္းမွားသူတုိ႔ အိမ္ေတာ္ေရာက္ရာ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ေစေတာ္မူပါ

VERSE 3
ခႏၱီေတာ္ကုိ သင္ျပမူပါ ယံုၾကည္ျခင္းတည္ေစ လုပ္ကုိင္ရာ
အဆုိးကုိ ေအာင္ေသာ မွီခုိျခင္း ထံေတာ္၌ တုိးေစပါ အစဥ္

VERSE 4
အသက္ထက္ဆံုး ထြန္းလင္းေစေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းပါ
ေပးပုိင္ေတာ္မူေသာ ရွင္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္၌ ရွင္ရန္ ခြင့္ေပးပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.