ေယ႐ႈနာမေတာ္ေတးေရး- ဂၽြန္သဲ
ေတးဆို- ေအာင္မန္း

(ေျခဆင္း)
ေယ႐ႈနာမေတာ္ ႀကီးျမတ္ျခင္းထိုက္တန္၏

VERSE 1
ေယ႐ႈရွင္သာလွ်င္တန္ခိုးႀကီး ေယ႐ႈရွင္သာလွ်င္ ၿငိမ္သက္ျခင္း
ေယ႐ႈရွင္သာလွ်င္ ကယ္တင္သူ ကိုးစားထိုက္ေသာ ထာ၀ရအရွင္
ေယ႐ႈဘုရားသည္သာ အသက္လမ္းခရီး ေယ႐ႈနာမျမတ္
ေယ႐ႈဘုရားသည္သာ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ေယ႐ႈနာမျမတ္

CHORUS
ေယ႐ႈနာမေတာ္ ႀကီးျမတ္ျခင္းထိုက္တန္၏
ေယ႐ႈနာမေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ထိုက္တန္၏

VERSE 2
ထိုနာမ၌ က်န္းမာျခင္း မ်က္ကန္းသူေတြ ျမင္ရၿပီ
ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေၾကကြဲျခင္းမ်ား
လြတ္ၿငိမ္းေစၿပီ ဒဏ္ခ်က္နဲ႕
ေယ႐ႈဘုရားသည္သာ အသက္လမ္းခရီး ေယ႐ႈနာမျမတ္
ေယ႐ႈဘုရားသည္သာ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ေယ႐ႈနာမျမတ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.