သြန္းေလာင္းမူပါေတးေရး- ဆရာရဲေက်ာ္သူ (SOH)

VERSE
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြ ၀ိညာဥ္ေတာ္မစ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အရွင္လမ္းျပမူပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္ စီးဆင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အရွင္ ဘိသိက္မူပါ

PRE CHORUS
သခင့္ေရွ႕ေတာ္မွ ကၽြႏု္ပ္အား စစ္ေဆးပံုသြင္း
တမ္းတေနေသာ ၀ိညာဥ္မွ ေအာင္ဟစ္ကာ ေတာင္းေလွ်ာက္

CHORUS
လိုပါသည္ သခင့္၌ရွိသမွ် သြန္းေလာင္းမူပါ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ သြန္းေလာင္းေပးပါ
ကၽြႏု္ပ္တတ္ႏိုင္တာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္၌မရွိမျဖစ္ အလိုအပ္ဆံုးအရွင္
၀ိညာဥ္ေတာ္ သခင့္ရဲ႕ မီးနဲ႔ ဆင္းၾကြမူပါ

FREE WORSHIP
သြန္းေလာင္းမူပါ ျပည့္လွ်ံေစ ျပည့္လွ်ံေစ ဤအရပ္၌ဆင္းၾကြ
အိုသြန္းေလာင္းမူပါ ဆင္းၾကြမူပါ အို သြန္းေလာင္းမူပါ ..၀ိညာဥ္ေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.