မေျပာင္းလဲတဲ့အခ်စ္ေတးေရး- မံုပီး
ေတးဆို- အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္

VERSE
မင္းအပိုင္ရခ်င္တဲ့ အခ်စ္စစ္က
ငါ့မွာလည္း မရွိဘူး ဟာ
မင္းလိုအပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္သက္ျခင္း
ငါ့မွာလည္း မေပးပုိင္ဘူး ဟာ

PRE CHORUS
တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ တုိ႕သိထားတယ္
ေျပာျပလိုက္မယ္ ခဏေလာက္
တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ တုိ႕သိထားတယ္
ေျပာျပလိုက္မယ္ နားစိုက္

CHORUS
မေျပာင္းလဲတဲ့အခ်စ္ မေျပာင္းလဲတဲ့သစၥာနဲ႔
မေျပာင္းလဲတဲ့လူသားတစ္ေယာက္
မင္းကိုခ်စ္ေနတယ္
မေျပာင္းလဲတဲ့အခ်စ္ မေျပာင္းလဲတဲ့လူသားတစ္ေယာက္
မေျပာင္းလဲတဲ့ေမတၱာနဲ႔
မင္းကိုခ်စ္ေနတယ္ မေျပာင္းလဲတဲ့အခ်စ္နဲ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.