အသက္ရွိေသာသူအေပါင္း
ေတးေရး-ခြါလ္ပီး

VERSE 1
ကိုယ္ေတာ္သည္ နံဝိညာဥ္
ကိုယ္ေတာ္သည္
တန္ခိုးႀကီးရွင္ ခ်ီးမြမ္း
ေလာကလူသားေတြ

VERSE 2
ကိုယ္ေတာ္သည္ သစၥာရွင္
ကိုယ္ေတာ္သည္ ေမတၱာရွင္ ခ်ီးမြမ္း
အသက္ရွိသူအေပါင္းတို႔

PRE CHORUS
နာမေတာ္ခ်ီးေျမွာက္မည္
ဂုဏ္ေတာ္ကိုျမႊက္ဆိုမည္
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း အစဥ္ထာဝရ

CHORUS
အသက္ရွိသူအေပါင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း
အသက္ရွိသူအေပါင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း
အသက္ရွိသူအေပါင္း ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း
ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.