ဧမာေႏြလေတးေရး- ထန္ေသာင္
ေတးဆို- ရြယ္ႏူး၊ ထန္ေသာင္

VERSE
ကိုယ္ေတာ္မပါရင္ေလ ဘယ္လိုအစျပဳရမွာလဲ
ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ ဘယ္လိုရပ္တည္ႏိုင္မလဲ
အရာရာမွာေလ ကိုယ္ေတာ္အတူမရွိခဲ့ရင္ေလ
ဒီဘ၀ပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ ကၽြႏု္ပ္ဦးတည္ရာ မဲ့ေနတယ္

PRE-CHO
အိုး… ေယ႐ႈရွင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အၿမဲတူရွိေသာ
ဧမာေႏြလ

CHORUS
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ဘ၀ဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သာ
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အစဥ္အၿမဲရွိခ်င္သူ
ကို္ယ္ေတာ္ေပးတဲ့ အသက္ႏွင့္ အသက္ရွင္သူ
ကၽြႏု္ပ္အား အခ်ိန္တိုင္း သတိႏွင့္ ၾကည့္႐ႈသူ
ဧမာေႏြလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.