စိတ္ငယ္ဝမ္းနည္း ဒုကၡႀကီးထဲမွာက်ဴးေတးဆုိ  - ရတနာဦး

VERSE 1
စိတ္ငယ္၀မ္းနည္း ဒုကၡႀကီးထဲမွာ သီခ်င္းမဆုိႏုိင္ေသာခါ
သြားရာလမ္းေ၀းကြာ ၀န္ထုပ္ေလးေသာခါ ေယ႐ႈရွင္ ၾကင္နာပါသလား

CHORUS
ေယ႐ႈရွင္သည္ အမႈထား၏ ၀မ္းနည္းေသာခါ ၾကင္နာသည္
ေန႔တာရွည္ၾကာ၍ ညခ်ိန္မွာ ၿငီးေငြ႕ရာ ေယ႐ႈရွင္သည္ ၾကင္နာ

VERSE 2
သက္တာလမ္းသည္ ေမွာင္မုိက္ျခင္းအတိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘးမ်ားႏွင့္ျပည့္
ညဥ့္ေမွာင္က်ေသာခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ အနား ေယ႐ႈရွင္သည္ ရွိပါသလား

VERSE 3
ႀကိဳးစားေသာ္လည္း စံုစမ္းျခင္းကုိပင္ မခံႏုိင္ပါသြားမိလွ်င္ ၀မ္းနည္းျခင္းႀကီးလွ
သက္သာရာမရ ေယ႐ႈရွင္ ၾကင္နာပါသလာား

VERSE 4
ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာရေသာခါ ယူႀကံဳးမရ ၀မ္းနည္းလွ
၀မ္းနည္းျခင္းလြန္ျပင္း ႏွလံုးကြဲရလွ်င္ ေယ႐ႈရွင္ၾကင္နာပါသလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.